مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

پارک های تحقیقاتی

توسعه تحقیقات دانشگاهی، یقیناً در گرو تأمین نیازهای مالی، ایجاد ساختارهای پژوهشی لازم و نیز ورود نتایج تحقیقات به جامعه و بهره برداری از آن است. اگر بتوان تأمین بخش عمده ای از نیازهای مالی را به عهده دولت ها دانست، بی شک موضوع ایجاد ساختارهای پژوهشی و نیز ورود نتایج تحقیقات به جامعه(تجاری سازی نتایج تحقیقات) تنها باسازوکارهای مشخص، از طریق برنامه ریزی و اقدامات لازم امکان پذیر می گردد.

 عدم توجه به این مهم باعث می شود نتایج تحقیقات دانشگاهی، امکان راه یافتن به بازار را از دست داده و در نتیجه فضا برای اینگونه تحقیقات به جامعه  به نوبه ی خود موجب عقب ماندن سطح صنعت از علم روز و به طور طبیعی از دانشگاه می شود که به لحاظ شرایط ذاتی همواره همپای علوم روز حرکت می کند و ایجاد این شکاف موجب کاهش روز افزون تقاضای تحقیقات از دانشگاه و عدم امکان تجاری شدن نتایج تحقیقات دانشگاهها می گردد و این دور باطل تکرار شده و هر روزه بر گسترش شکاف بین دانشگاه و صنعت دامن می زند. این مشکل اگرچه در کشور ما بروز و ظهور شدیدتری دارد، امروزه به عنوان یک معضل اساسی در تمامی جوامع بشری مطرح است. ایجاد پارکهای تحقیقاتی را میتوان جدی ترین اقدام بشر طی چند دهه گذشه برای فائق آمدن بر این مشکل برشمرد. توجه به کارکرد پارکهای تحقیقاتی مشخص می کند که چگونه ایجاد این پارکها میتواند موجب توسعه تحقیقات دانشگاهی گردد.

پارکهای تحقیقاتی که با عناوین دیگری همچون پارک فناوری، تکنوپولیس و شهرک تحقیقاتی نیز خوانده می شوند، مجموعه هایی هستند که از طریق فراهم  آوردن و ارائه فضا، تأسیسات زیربنایی، آزمایشگاهها و کارگاههای تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی، عوامل اجتماع واحدها، شرکت ها و مؤسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می نماید و به عنوان یک ساختار وظیفه تکمیل حلقه تحقیقات را تا تولید به عهده دارند. این گونه پارک ها که در بیشتر موارد در مجاورت دانشگاهها شکل می گیرند، دروازه ارتباطی دانشگاه با جهان بیرون و تسهیل کننده ارتباط تحقیقاتی دانشگاه با صنعت و سایر بخش های اقتصادی تلقی می شود.

پارکهای تحقیقاتی امکان رشد و گسترش سریع واحدهای تحقیقاتی و تکمیل چرخه تحقیقات از دانشگاه ها تا صنایع را فراهم می نماید. و دارای سه هدف عمده می باشد:

·         تکمیل چرخه تحقیقات از دانشگاه تا صنایع و تسریع روند انتقال فناوری؛

·         حمایت از واحدها و شرکتهای تحقیقاتی نوپا و کمک به رشد و موفقیت آنها؛

·         تجاری سازی نتایج تحقیقات.

شکاف بین صنعت و دانشگاه ناشی از عدم برقراری ارتباط بین این دو مجموعه است و در صورت بی توجهی به آن، به نحو روز افزونی این شکاف توسعه می یابد. پارکهای تحقیقاتی به عنوان ابَر ساختاری برای کمک به حذف این شکاف طی چند دهه گذشته در دنیا مطرح شده اند و موفقیت آنها در انجام این وظیفه موجب رشد سریع آنها در نقاط مختلف جهان شده است.

منبع:

صدیق،محمد جعفر.کریمیان اقبال،مصطفی.قدیری،فرشته.پارکهای تحقیقاتی و توسعه تحقیقات. دایرةالمعارف آموزش عالی.(جلد اول). بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.