مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

رهبری و مدیریت در دانشگاه‌پاور پوینت رهبری و مدیریت در دانشگاه‌ 

ارائه کننده: ایوب موحدزادهدانلود فایل