X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

ویژگی های بی همتای مدیریت آموزشی

منظور اصلی مدیریت در هر سازمانی عبارت است از هماهنگ سازی کوشش‌های افراد انسانی و استفاده موثر از منابع دیگر برای تحقق هدف‌های آن است. در سازمان‌های آموزشی هدف‌ها به امور آموزش و پرورش و یادگیری مربوط است پس منظور از مدیریت آموزشی تحقق هدف‌های آموزشی و پیشبرد موثر آموزش و یادگیری است.

 

در این صورت مدیریت آموزشی به معنای اعم عبارت است از برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل کلیه امور و فعالیت‌های آموزش و پرورش است. و به معنای اخص یعنی مدیریت آن بخش از فعالیتهای سازمانهای آموزشی که مستقیماً با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط است. همچنین باید اذعان نمود که شباهتهای مدیریت در سازمان‌های مختلف را می‌توان عمدتاً در قلمرو وظایف و مسئولیتهای اداری پیدا کرد، که غالبا مدیران با چهار وظیفه عمده سروکار دارند که تغییر آنها از سازمانی به سازمان دیگر نمود پیدا می کند (لازار سفلد ۱۹۶۳).

 

1. مدیر باید هدف‌های سازمان را تحقق بخشد.

2. مدیر باید برای تحقق هدف‌ها، از اشخاص دیگر نه به صورت مهره های اداری، بلکه از طیق ایجاد انگیزه و کار و خلاقیت در آنها استفاده نماید.

3.مدیر باید جوانب انسانی کار را مطلوب و خوشایند نگه دارد تا اشخاص با خشنودی و نشاط کار کنند. و ایجاد این وضع با پیدایش روحیه است که بر اثر آن، شرایط مساعد انجام کار پدید می آید.

4. مدیر باید تدابیری برای رشد، نوآوری و تغییر به کار بندد.

 

وظایف و مسئولیت‌های سازمانی را می‌توان به سلسله مراتبی به سه سطح، فنی – اداری – نهادی یا اجتماعی – تفکیک کرد ( پارسونز ۱۹۵۸ ) در سازمان های آموزشی، فراگردهای آموزشی و تدریس ، وظایف فنی محسوب میشوند. در این سطح سازمان، ماهیت فنی وظایف، مشخص می‌کند چه عناصر یا عوامل مادی – فرهنگی – ویا انسانی چه نوع همکاری‌ها و چه شرایطی برای اجرای موثر وظایف ضرورت دارد. همچنین زمینه سازی و تامین امکانات لازم برای انجام دادن سطح فنی، نظیر تربیت معلم و استخدام و به کار گماری آنها به وسیله سطح دیگری به نام سطح اداری انجام می‌شود.
و در نتیجه منابع مالی و انسانی و تسهیلات مادی را از طریق جامعه و نهادهای اجتماعی تامین و فراهم می‌کند.

نویسنده: علی جباری