مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

مدیریت یادگیری جامع (TLM)

مدیریت یادگیری جامع (TLM)

مدیریت یادگیری جامع (Total Learning Management) فرآیند کسب، بکارگیری، و استفاده مطلوب از منابع؛ برای بهبود مستمر تصویرگری‌های ذهنی افراد، در زمینه آگاهیها، مهارت‌ها، ارتباطات و دیدگاههاست، تا سیستم توان و ظرفیتش برای انجام فعالیت‌های جاری و جدید افزایش یابد. TLM به معنی یادگیری را در گستره سازمان مدیریت کردن است.


ارتباط TLM با TQM

 TLM همانند TQM یک مفهوم کلی است که سبب بهبود مستمر آگاهیها، نگرش‌ها، مهارت‌ها و رفتار کارکنان می‌شود و فلسفه آن تأکید بر دیدگاهی جامع، با ثبات و فراگیر دارد که دامنه شمول آن بسیار وسیع است و در سطح مدیریت، راهکار بسیار موثری برای استقرار TQM است که به دنبال بهسازی فرایندهای کاری است، و در محور ذیل با TQM ارتباط پیدا می‌کند: 

       ۱. ارزش‌های محوری سازمان

       ۲. همکاری تمامی افراد

       ۳. بهسازی و بهپویی

       ۴. دیدگاهی جامع برای مدیران 

TLM در گستره TQM فرایند یادگیری را مدیریت می‌کند، به عبارتی TLM فرایند‌های در حال استقرار و بازنگری مستمر TQM را حمایت و پشتیبانی می کند. TLM برای TQM یادگیری را به صورت جهشی در می‌آورد.


چهار حوزه و حیطه TLM:


الف) حوزه و حیطه دانش (آگاهی)

پیام اصلی حیطه دانش: چیز‌های که فراگیر باید بداند (دانستنی‌های مورد نیاز)


ب) حوزه و حیطه توانش (مهارت)

پیام اصلی حیطه توانش: چیز‌های که فراگیر باید بتواند انجام دهد (مهارت‌های شغلی)


ج) حوزه و حیطه پرورش (بالندگی)

پیام اصلی حیطه پرورش: چیز‌های که فراگیر باید برای ایجاد ارتباط سالم با دیگران به کار گیرد (مهارت‌های میان فردی)


د) حوزه و حیطه بینش (چشم‌انداز)

پیام اصلی حیطه بینش: چیز‌های که فراگیر را وادار می‌کند تا برای تحقق آن دست به ابتکار بزند (مهارت‌های حل مسئله)


چهار حیطه فوق الذکر بعنوان فرایند‌های TLM در سازمان عمل خواهند کرد، و هر کدام از حیطه ها در عمل مکمل حیطه های دیگر است و کارکرد چهار حیطه در گستره سازمان بصورت یکپارچه خواهد بود.


رابطه TLM با TQM:


اگر یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید، در زمین خاکی بدون رعایت نکات فنی هم می‌توان بازی کند، ولی کیفیت بازی در زمن چمن با رعایت نکات فنی بسیار متفاوت خواهد بود.

TQM هم بدون TL, امکان استقرار و پیاده سازی دارد، ولی با TLM تاثیرات آن در کیفیت محصولات بسیار متفاوت خواهد بود.

بنابراین TLM فضای بازی برای TQM را چمن کاری می‌کند و به عنوان مربی فنی برای TQM عمل خواهد نمود تا بتواند نقش حرفه‌ای خود را بهتر در سازمان ایفا نماید. در این رابطه می‌توان اظهار داشت که مدیر با نگرش باغبانی مربی کار کشته‌ای برای TQM است و TLM همان مربی فنی بوده و چمن بازی را فراهم می‌کند.

 

منبع:  پورجعفری، محمد کاضم.(1383). مدیریت یادگیری جامع. تهران: انتشارات مهر گل.