X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

رئیـــــس یا رهبـــــــــر

امروزه سازمان‌ها بجای رئیس نیازمند رهبران آگاه و تحولی هستند که در ذیل به برخی تفاوت‌های بین رئیس و رهبر اشاره شده است.


رئیس

رهبر

افراد را وادار می‌کند

به افراد انگیزه می‌دهد

امر و نهی می‌کند

ارشاد و تشویق می‌کند

کارها  را تصحیح می‌کند

کارهای صحیح انجام می‌دهد

ایده های خود را مطرح می‌کند

باعث ایجاد ایده در دیگران می‌شود

در قضاوت سریع است

در فهمیدن سریع است

اول صحبت می‌کند

اول گوش می‌دهد

مهلت تعیین می کند

به افراد کمک می‌کند تا خورشان برنامه ریزی کنند

به مقام و اقتدارش وابسته است

به شخصیت و اراده خود متکی است

ایجاد ترس می‌کند

حمایت و پشتیبانی می کند

او تعیین می‌کند چه چیزی مورد نیاز است

از دیگران می‌پرسد چه چیزی کورد نیاز است

همیشه می‌گوید «من»

همیشه می‌گوید «ما»

نشان می‌دهد چه کسی اشتباه می‌کند

نشان می‌دهد چه چیزی غلط است

روش انجام کار را تعریف می‌کند

کارهایی را که باید انجام شوند، نشان می‌دهد

می گوید به من احترام بگذارید

می‌گوید به یکدیگر احترام بگذارید

 

منبع: اُبُلِتسکی، نیک. مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون‌سازی سازمان ها. ترجمه منصور شریفی.