X
تبلیغات
رایتل

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

روند تحولات نظام آموزشی

انسان در هزاره سوم به شدت نیازمند بصیرت‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هایی است که بتواند مسائل دنیای فراپیچیده، مجازی و شبکه‌ای معاصر را درک نماید، این امر مستلزم درک مبنای فرانظریه و استفاده از روش‌های فرارشته‌ای، میان رشته‌ای، چند رشته‌ای، پودمانی و با تاکید بر مهارت‌های زندگی و مهارت‌های کلان و انتقادی ماورای تک رشته ای و موضوعی خواهد بود.

روند تحولات نظام آموزشی نشان می‌دهد که انسان‌ها 4 مرحله را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول (Inactive): آموزش‌های سلیقه‌ای و غیر فعال که بر اساس سلیقه افراد و عامیانه و غیر علمی و  بدون مبانی نظری می‍‌‌‌باشد.

مرحله دوم (Reactive): آموزش‌ها واکنشی بوده است یعنی آموزش‌ها در صدد پاسخ به نیاز بوجود آمده است.

مرحله سوم (Interactive): مرحله تعاملی آموزش که در این مرحله مبانی تئوریک آموزش‌های نظری و کاربردی شفاف ترسیم شده و هدف آنها تربیت شهروند متعهد و متخصص است که بر مبنای دانش سازمان‌یافته بوده و هدف کاربردی عمدتاً مهارت آموزی است.

مرحله چهارم (Proactive):  مرحله پیش کنشی آموزشی است که هم در آموزش‌های نظری و هم کاربردی تمامی جزئیات را برای دنیای پیچیده و متغیر در یک ارتباط مستقیم پیش‌بینی می‌کند.