مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

به نظر شما.....؟

به نظر شما تصویر ذیل مبین چه چیزی است و مربوط به کدام بعد مدیریت است؟!