مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

دانشگاه سازمانی

دانشگاه سازمانی (Corporate University

بسیاری از اندیشمندان حوزه منابع انسانی بر این باورند که برنامه‌های آموزش عالی و آموزش‌های عمومی که در کشور‌ها به اجرا در می‌آیند، پاسخگوی نیاز‌های سازمان‌های امروزی نیستند؛ این واقعیت، مدیران ارشد سازمان‌ها را بر آن داشته است تا برای رفع نیاز‌های خاص خود تدابیر دیگری را بیندیشند تا بر آن اساس بتوانند دانش و مهارت‌های مورد نیاز کارکنان را همسو با استراتژی‌ها و  برنامه‌های واقعی خود تأمین کنند و بدین ترتیب قابلیت‌های سازمانی را افزایش داده و حضور خود را در بازار رقابتی حفظ نمایند. ایجاد دانشگاه سازمانی، یکی از این تدابیر است.

امروزه واژه دانشگاه سازمای، دیگر واژه‌ای نا آشنا برای مدیران نیست، شاید توسعه این دانشگاه‌ها و تأسیس تعداد فراوانی از آنها در کنار شرکت‌های بزرگ و پرآوازه جهان باعث شده است تا کم و بیش از نقش و تأثیر این نوع مراکز آموزشی اطلاعاتی را کسب کرده باشیم.

دلیل شکل‌گیری این گونه دانشگاه‌ها را عدم توانایی نظام‌های آموزشی و آموزش‌عالی در برآورده کردن نیاز به تربیت افرادی که مورد نیاز سازمان‌های مختلف هستند، می‌باشد.

«دانشگاه سازمانی یک واحد آموزشی است، به مثابه ابزاری استراتژیک در دست سازمان مادر، که سازمان را در رسیدن به اهداف و رسالت‌هایش، با هدایت فعالیت‌هایی که منجر به بارور شدن یادگیری، بینش و خرد فردی و سازمانی می شود، یاری می‌دهد.»

 

سطوح دانشگاه سازمانی: 

1. فقط آموزش:  

         دانشگاه فقط یک مرکز آموزش ساده است. فلسفه وجودی آنها صرفاً ادائه آموزش‌های مشخص برای یک وظیفه شغلی خاص است.

2. آموزش همراه با پرورش مدیران و رهبران ارشد اجرایی: 

         دانشگاه سازمانی علاوه بر آموزش، دوره‌های مربوط به پرورش مدیران و رهبران کسب و کار را نیز تأمین و عرضه می‌کند.

3. دوره های آموزشی صرفاً برای کسب وجهه آکادمیک:  

          دانشگاه سازمانی، آن دسته آموزش‌ها و دوره‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌توان از آنها به عنوان واحد‌های درسی دانشگاهی استفاده کرد. برخی از آنها اقدام به ارائه مدرک می‌کنند.

4. دوره‌های آموزشی که منجر به دریافت مدارک دانشگاهی:  

         دانشگاه سازمانی اقدام به ارائه مدرک در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد می‌کند. در این حالت دانشگاه سازمانی باید مدارک معتبری را ارائه می‌دهد.

 

منبع: آلن، مارک. (1387). دانشگاه سازمانی مترجمان: محسن ایمانی پور و صابر آقاجانی. تهران: انجمن مدیریت منابع انسانی ایران