X
تبلیغات
زولا

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

هنر رهبری بصیر در آموزش عالی: نقشی بر چهره آینده

 هنر رهبری بصیر در آموزش عالی: نقشی بر چهره آینده 

 

ایوب موحدزاده

دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

حمیده رشادت جو

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رضا شعبان نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف تشریح و توصیف یکی از رویکردهای نوین در عرصه رهبری، تحت عنوان رهبری بصیر در آموزش عالی انجام شده است. روش بررسی، مطالعه کتابخانه ای و گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای (مقالات و کتب داخلی-خارجی) بوده است. بدین منظور در ابتدا به سیر تحول و تطور در تئوری های رهبری، مفهوم بصیرت و تعاریف و تفاوت رهبر بصیر با رهبر کاریزما اشاره شده است. پس از آن مهارت های رهبری بصیر، ارتباط رهبری بصیر با آموزش عالی مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی و تحلیل شواهد و بسترهای موجود به ضرورت های این متغیر برای رئیسان آموزش عالی کشور اشاره می شود؛ به مولفه ها و گویه های مربوط به رهبری بصیر پرداخته شده و در فرجام برخی از عناوین مهم برای آغازگری پژوهش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ذکر می شود.

 واژگان کلیدی: رهبری بصیر، دانشگاه، موسسات آموزش عالی 

 

مقاله مذکور در "دومین همایش ملی تحول و نوآوری در آموزش عالی استان فارس" ۹اسفند 91 ارائه شده است.