X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

دانلود جدول مورگان

در مواردی که واریانس جامعه یا در صد مورد نیاز در اختیار نداشته باشید می توان از جدول مورگان برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد و آگر با فرمول کوکران نیز محاسبه کنید حتما کمتر از این باید باشد. دانلود جدول مورگان
-------------------------------------------------------------------------------------------

در ذیل می‌توانید متن اصلی جدول به همراه نحوه محاسبه آن را که به صورت زبان اصلی می‌باشد دانلود و مشاهده کنید.


Krejcie and morgan