مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

پرسشنامه چند عاملی MLQ

در زیر پرسشنامه MLQ و سوالات و مولفه‌های  رهبری تحولی آورده شده است:


دانلود پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ) 

باس و آولیو (1997)