X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان مقاله: 

«توسعه مدیریت آموزش بر محور رابطه‌ی رهبری تحولی آموزشی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی دبیران»


نویسندگان: دکتر محمدرضا بهرنگی- ایوب موحدزاده


چکیده: 

هدف از پژوهش شناسایی ویژگی‌های سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران، رفتار شهروندی سازمانی دبیران، بررسی رابطه‌ی بین آنها و توسعۀ قلمرو مدیریت آموزش بر اساس یافته‌های پذیرفتۀ آن است. داده های این پژوهش از طریق مطالعۀ کتابخانه‌ای (کتاب، مقالات و...) و میدانی با استفاده از دو پرسشنامه 1) محقق ساختۀ سبک رهبری تحولی که گویه‌های آن از پرسشنامه چند عاملی استاندارد بس و آولیو (1997) با 20 سؤال استخراج گردید و 2) پرسشنامه استاندارد شدة پادساکف و همکارانش (1990) با 24 سؤال، گردآوری شد. نمونة آماری این پژوهش250 نفر است که برای اعتبار تعمیم‌پذیری نتایج به جامعه 685 نفری دبیران دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر قزوین، با استفاده از جدول گرجسی و مورگان انتخاب گردید. در انتخاب نمونه‌ها از روش طبقه‌ای تصادفی و در تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار SPSS مشخص شد که بین رهبری تحولی آموزشی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی و ویژگیهای آن در دبیران دبیرستان‌ها رابطه‌ی قوی و معنی‌داری وجود دارد. ضریب همبستگی متغیر‌های ویژگی‌های آرمانی، رفتار‌های آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی رهبری تحولی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی دبیران در سطح معنی داری 00/0 به ترتیب %81/0 ،%82/0، %79/0، %87/0 و %80. بود که نشان دهندۀ رابطۀ بسیار معنادار و مطمئن بین رهبری تحولی آموزشی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران و بنابراین اهمیت استفاده از مفاهیم آنها در توسعۀ خدمات مدیریت آموزشی می باشد.


کلمات کلیدی:
رهبری تحولی آموزشی مدیران؛ رفتار شهروندی سازمانی دبیران ؛ مدیران آموزشی؛
Organizational Citizenship Behavior ؛ Transformational leadership ؛ OCB


نحوه دسترسی:
مقاله مذکور در «فصلنامه تعلیم و تربیت» به چاپ رسیده است.