مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

عوامل تعیین کننده رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی

                            

عوامل تعیین کننده رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی

تهیه:

ایوب موحدزاده 

تیر 93


رضایت شغلی[1] به عنوان یک حالت احساسی مثبت و مطبوع، پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فردی است که کمک زیادی به سلامت فیزیک و روانی افراد می کند. در اهتمام جدید و حساب شده نسبت به این موضوع شاید بتوان یکی از مطمئن ترین نشانه های به هم ریختگی اوضاع یک سازمان را رضایت شغلی پایین پرسنل آن دانست. رضایت شغلی اندک در بدترین شکل خود، سرچشمه غیبت ها، پایین آمدن ریتم کار و جایگزینی کارکنان است. نارضایتی شغلی می تواند بخشی از شکایت ها، کارکردهای ناچیز، بروندادهای نامطلوب، دشواری های انضباطی و دیگر مشکلات باشد. هزینه های ناشی از نبود رضایت شغلی در هر سازمانی به نسبت گستردگی و نتابج بدست آمده از کار آن سازمان بسیار بالا و چشمگیر است (دیویس، کیت و استورن[2]، 1992)


با بررسی مطالعات و پژوهش های مختلف پژوهشگران، اصلی ترین عوامل تعیین کننده رضایت شغلی، به صورت ذیل  مشخص شده اند:


 1.        استخدام رسمی(آراسته، 1382)
 2.        آزادی علمی (آراسته، 1382 ؛ داینر[3]، ؛1984؛ [4]، 2000,NORC)
 3.        آزادی تیمی گروه آموزشی (گاپا[5]، 2000؛ بوئر[6] و همکاران، 1995 )
 4.        ارتقاء و پیشرفت علمی (لاک[7] و همکاران، 1983)
 5.        نحوه تعامل با اعضاء هیأت علمی(عشاقمی[8]، 1996)
 6.        چگونگی ارتقاء و عملکرد مسئولین در تسهیل فرآیند ارتقاء(همان منبع)
 7.        نحوه کمک به نیاز های پژوهشی و ترفیع (اسگارد و سامرز[9]، 1986)
 8.        عوامل اقتصاد: حقوق و مزایا (اشاقمی، 1996[10]؛ NORC, ی 2000)
 9.        محیط کاری، حفظ منزلت اعضای هیأت علمی (لیسی و شیئن[11]، 1997)
 10.        سطح رشد دانشجویان (داینر[12]، 1984)
 11.        جو مناسب کار (همان منبع)
 12.        ساعت کاری شناور (همان منبع)
 13.        امکانات و تجهیزات (همان منبع)
 14.        حمایت همکاران و مسئولین (همان منبع)
 15.        حجم کاری، سیاست های شغلی، ارتباطات بین فردی (دوئا[13]، 1997)
 16.        مشارکت در امور دانشگاهی (سلدین و پیتر[14]، 1987)
 17.        سن همکاران (بیگز و بیگز[15]، 1988)
 18.        میزان تقابل ارزش های حرفه ای با ارزش های سازمانی (پولیسینو[16]، 2000)


نتیجه گیری


آموزش عالی وظیفه خطیر پرورش نیروهای متخصص، متعهد، کارآمد و خلاق را به عهده دارد. از این رو، شرایط اصولی ارتقای کیفی و کمی آموزش عالی این است که قشر تحصیل کرده که در خدمت آموزش عالی هستند، انگیزه و رضایت کافی برای خدمت در این بخش را به دست آورد. بنابراین درک صحیح از مسائل انگیزشی و عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی که پایه و اساس آموزش عالی بر آن استوار است، به شکوفاسازی استعدادها و خلاقیت ها و پربار نمودن کیفیت کمک می کند.


اگرچه در کشور های دیگر و شاید در کشور ما این عوامل شناسایی شده اند اما به نظر با وجود کنترل های بی حد و حصر دلسوزان سیاستمدار و برخی روسای سفارشی و کم سواد دانشگاه ها کمی سخت است تصور برآورده شدن عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی!

 

 

 [1] Job Satisfaction

[2] Davis, Keith and Storm

[3] Diener

[4] National Opinion Research center

[5] Gappa

[6] Buer

[7] Locke

[8] Oshaghemi

[9] Olsgaard & Summers,

[10] البته از این عامل بعنوان عامل افزایش رضایت شغلی یاد نشده است بلکه فقط بعنوان عامل نگهدارنده تا اندازه ای که اعضای هیأت علمی ناراضی نباشند عمل می کند.

[11] Lacy & Sheehan

[12] Diener

[13] Dua

[14] Seldin & peter

[15] Biggs & Biggs,

[16] Pollicinio

 

 

 

 

منابع  

آراسته، حمید رضا. (1382). آزادی علمی. دایره المعارف آموزش عالی. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی 

جعفرزاده کرمانی، زهرا؛ فتاحی، رحمت الله. (؟).بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران.


§  Biggs, Mary; Biggs, Victor." Library and information science faculties: Their lives as scholars." The Library Quarterly, 63, (July 1993): 282-315.

  Diener, T. (1984). " CollegFaculty & jib Satisfaction " paper presented at the American Educational Research Association (New Orleans , La , April 23- 27(1984) , ED , 248820.

  Dua, J.K. (1994). "Job Stressors and their effects on physical health , and job satisfaction in a university Journal of educational Administration.

  Gappa, J.M. (2000). "The new faculty majority: somewhat satisfied but not eligible for tenure " New directions for institutional research, 27, 1.

 Locke, E, A: and other S. ( 1983). Job satisfaction: and Role clarity among university and college faculty, Review of Higher education. 6 (4).

  Oshaghemi, T . (1996) " Job satisfaction on UK academics " Educational management and administration ;24 (4).

  Lacy, F. J.; & Sheehan, B. A. (1997). "job satisfaction among academic staff an international perspective " Higher education , 27(2).

  Olsgaard, John N; Summers, William.(1986). Sources of job-related tension among administrators and faculty. Journal of Education for Library and Information Science, 27,.

§  Pollicino, Elizabeth B. (2000). Challenges facing higher education for the new century: The impact on promotion and tenure in LIS education. A paper presented at the National Conference of the Association for Library and Information Science Education, New York.

§  Seldin, P. Peter. (1987). "Research findings on causes of academic stress" New directions for teaching and learning, n. 29.