مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

ارائه مدلی جهت ارتقاء اثربخشی کانون های توسعه و پرورش مدیران مبتنی بر شایستگی

 

 

 ارائه مدلی جهت ارتقاء اثربخشی کانون های توسعه و پرورش مدیران مبتنی بر شایستگی    

.

ایوب موحدزاده 

بهار93

چکیده

هدف اصلی مقاله  معرفی مدلی تجربی و کاربردی جهت اجرای کانون های توسعه و پرورش مدیران مبتنی بر شایستگی های رفتاری است. روش بررسی، مطالعه شخصی و تجربه نویسنده در اجرای کانون های ارزیابی و توسعه مدیران و همچنین روش کتابخانه ای بوده است. به منظور گردآوری گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای (مقالات و کتب داخلی-خارجی) نیز استفاده شده است. بدین منظور در ابتدا به سیر تحول و تطور تعریف و مفهوم شایستگی و مدل های توسعه و آموزش مدیران مطرح، سپس به تشریح مدل پیشنهادی و اجزاء آن پرداخته شده است. در پایان پیشنهادات، راهکار‌ها و روش‌های تجربی و کاربردی جهت توسعه و پرورش شناختی و رفتاری مدیران برای اجرای بهتر دوره ارائه شده است

. 

واژه های کلیدی: کانون توسعه و پرورش، شایستگی مدیران، مدل پرورشی، مربی گری 

منبع: سومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت بهسازی و توسعه با آموزش بهار 93 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ