X
تبلیغات
زولا

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

تبیین جایگاه و نقش معرفت شناسی فمینیست در فلسفه علم

    

 

تبیین جایگاه و نقش معرفت شناسی فمینیست در فلسفه علم

 

شکوفه کلانتری قزوینی1، ایوب موحدزاده

 

بهار 1393 

چکیده

 

معرفت شناسی و فلسفه علم فمینیستی، همواره به عنوان موضوعی حاشیه ای در فلسفه علم مطرح بوده است؛ فلسفه فمینیست به مطالعه روش هایی می پردازد که در آن بر نقش جنسیت تمرکز کرده و معتقد است جنسیت در تحقیق، تبیین و تولید علم اثر می گذارد. مفهوم محوری در فلسفه علم فمینیستی ارتباط علم و جنسیت بوده و بر موقع مندی شناخت و شناسنده تأکید می ورزند. با نگاه دقیق تر به مفاهیم نظریه پردازان فمنیست و غیر فمنیست می‌توان نقاط افتراق و اشتراکات زیادی را برشمرد. از این رو هدف اصلی مقاله حاضر معرفی معرفت شناسی فمینیست و مشخص کردن جایگاه و نقش معرفت شناسی فمنیست در فلسفه علم می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای (کتاب و مقالات معتبر داخلی و خارجی) بوده است.

 از منظر فمینیست ها علم و دانش فعلی به شدت مردانه بوده و معرفت شناسی زنانه می تواند بر حیطه هایی از دانش بیفزاید و عدم توجه به آن باعث گردیده تا از دقت بالای علمی دور بمانیم. معرفت شناسی فمینیست معتقد است ورود زنان و اندیشمندان زن به رشته های دانشگاهی باعث ایجاد پرسش ها، تئوری ها و روش های جدید در علم شده است. مدعیان فلسفه علم فمینیستی بر این باور هستند که معرفت شناسی فمینیست منجر به بهبود در تولید دانش علمی شده و دانشمندان فمینیست یک مدل فکری ارزشمند را در خصوص اینکه زنان چگونه می توانند یک فلسفه علمی مرتبط با اجتماعات علمی بسازند، عرضه می کنند.

با توجه به موارد مطروحه تلاش بر آن بوده تا در کنار تحلیل سهم و جایگاه معرفت شناسی فمینیست در فلسفه علم، نقدی منصفانه بر آن صورت گیرد. در فرجام تقسیم بندی شناخت شناسی فمینیسیت و نقش هر یک در فلسفه علم تبیین شده است.

 

واژگان کلیدی: معرفت شناسی فمینیست، فلسفه علم، علم و جنسیت، جنسیت یافتگی علم، ساختار اجتماعی و جنسیت یافتگی علم

 

1. دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  

   

منبع:  پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی سمینار دانشجویی تاریخ و فلسفه علم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ