X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

اصل پیتر یا اصل حد بی‌کفایتی

اصل پیتر (The Peter Principle) این ادعا را بیان می‌دارد که کارکنان در سازمان‌ها به علّت نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر ارتقاء پیدا می‌کنند و این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که به حد بی کفایتی در یک شغل می‌رسند و در همان جا باقی می‌مانند. از اینرو ما اغلب در سازمان‌ها به افرادی برخورد می‌کنیم که شایستگی شغل را ندارند و این عارضه‌ای است که گریبانگیر بیشتر سازمان‌هاست. واضع این اصل که نویسنده‌ای بنام «لارنس پیتر» (Laurence J.Peter) می‌باشد موارد متعددی را ذکر می‌کند که در آنها کارمند در طول خدمت خود به مشاغل بالاتر گمارده شده است و زمانی که به حد بی‌کفایتی رسیده در همان شغل متوقف شده است. بدین ترتیب پیتر معتقد است که در سلسله مراتب سازمان‌ها همه‌ی کارکنان مشتاق هستند تا به حد بی‌کفایتی برسند و علم سلسله مراتب‌شناسی (Hierarchiology) باید این ضایعه را مورد بررسی و تدقیق قرار دهد. امروزه همه‌ی سازمان‌ها از سلسله مراتب استفاده می‌کنند و باید در شناخت عوارض آن نیز هشیار باشند، اصل پیتر این آگاهی را به آنان ارزانی می‌دارد.

منبع:

مدیریت عمومی. دکتر الوانی