مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

اثر پروانه‌ای

اثر پروانه‌ای (Butterfly Effect) یکی از ویژگی‌های تئوری آشوب می‌باشد. تئوری آشوب به ما ابزار حل مسائل پیچیده را در محیط پرآشوب و آکنده از تغییر و تحول امروز و فردا میدهد. تئوری آشوب یا تئوری آشفتگی اولین بار توسط ادوارد لورنز در هواشناسی به کار برده شده و آنرا به یک علم تبدیل نموده و سپس در حیطه تمام علوم و مباحث مدیریتی، اجتماعی، رفتاری و... وارد شده است.

منظور از آشوب عدم وجود هرگونه ساختار یا نظم می باشد. نظریه آشوب دارای ویژگی‌های از جمله اثر پروانه‌ای، سازگاری پویا، جاذبه غریب، خودمانائی است.

لورنز در تحقیقات خود به شگفتی به این نتیجه رسید که یک تغییر جزئی در شرایط اولیه معادلات پیش‌بینی کننده جویمنجر به تغییرات بسیار شدید در نتایج حاصل از آنها می گردد. بعبارت دیگر اثر پروانه‌ای این تئوری به گونه‌ای است که یک تغییر جزئی در ابتدا منجر به یک تغییر بسیار بزرگ در پایان کار خواهد شد. بدین مفهوم که مثلاً اگر پروانه‌ای در "پکن" پر بزند ممکن است بر اثر این پرزدن ابری حرکت کرده و در "نیویورک" طوفانی ایجاد شود. در گذشته سیستم‌هائی که اثر پروانه‌ای از خود نشان می‌دادند به عنوان سیستم‌های بررسی ‌ناپذیر از حیطه مطالعات علمی کنار نهاده می‌شد و به این جهت روش تحلیلی خاصی برای مطالعه آنها به وجود نیامده بود اما امروز این سیستم‌ها محل توجه دانشمندان است و کوشش می‌شود تا مسائلی که قبلاً تصادفی، نامرموز و بی‌نظم تلقی می‌شدند با تئوری آشوب مطالعه و راه‌حل‌یابی شوند.