X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

استعاره های سازمانی

استعاره (Metaphor) چیست؟ تشبیه کردن، به عاریت سخن گفتن، سخن پوشیده و غیر صریح.

تعریف استعاره سازمانی؟ کشف و یافتن وجه تشابهی بین یک یا چند پدیده طبیعی با موضوعات مسئله ساز در سازمان.

 دانشمندان تئوریهای سازمان را در هشت دسته طبقه بندی کرده و آنها را استعاره می نامند:

·         سازمان به عنوان  ماشین (ازپیش طراحی شده).

·         سازمان، همانند موجود زنده (توجه به نیازها).

·         سازمان، مانند مغز (در این استعاره به جنبه یادگیری سازمان توجه شده است).

·         سازمان، یک عامل فرهنگی ( داشتن ارزشها و الگوهای مشترک).

·         سازمان، یک عامل سیاسی (دلبستگی ها و کشمکشها و . . .).

·         سازمان، به عنوان روح زنده ( در این استعاره سازمان نهادی تصور می شود که افراد به وسیله ی باورهای خودشان و یا ضمیر ناخودآگاهشان در آن گرفتار شده اند).

·         سازمان ابزار تسلط (در این استعاره سازمان را به عنوان ابزاری جهت بخدمت گرفتن کارکنان برای جامعه و اقتصاد جهانی می داند).

منبع:

محمدی، فاطمه. تئوریها و استعاره های مدیریت در هزاره سوم.