X
تبلیغات
زولا

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

مدیریت کوانتومی

یکی از استعاره های جدید هزاره سوم مدیریت کوانتومی(Quantum Management) است.

کوانتوم به معنی ذره، مقدار و کیمیت می باشد.

در مدیریت کوانتومی که نتیجه آن توان افزایی در کارکنان می باشد دو مقوله صلاحیت و نفوذ بسیار اهمیت دارد. مدیریت کوانتومی خدمتی است برای بالا بردن توان و اثربخشی مدیران و کارکنان می باشد.

راهبردهای توان افزایی در مدیریت کوانتومی:

·         تشکیل تیم های خود گردان؛   

·         یادگیری. که توان افراد را افزایش می دهد؛

·         بازخورد به موقع و فراگیر. که باعث پیشگیری از هر نوع خللی می شود.

مهارت های هفتگانه کوانتومی:

1.     نگاه کوانتومی: یعنی توانایی دیدن هدف؛

2.     تفکر کوانتومی: یعنی تفکر به شیوه متناقض؛

3.     احساس کوانتومی: یعنی توانایی احساس زنده و توانبخش؛

4.     شناخت کوانتومی: یعنی توانایی شناخت شهودی؛

5.     عمل کوانتومی: توانایی اعتماد به جریان زندگی؛

6.     زیست کوانتومی: توانایی زندگی کردن.

منابع:

محمدی، فاطمه. تئوریها و استعاره های مدیریت در هزاره سوم. انتشارات فرامتن.