X
تبلیغات
رایتل

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

مدیریت انتگرالی

انتگرال اجزای بسیار ریز را کنار هم گذاشته و یک کل معنادار را ایجاد می کند.

در مدیریت انگرالی یا یکپارچه سازی (Integration Management) مدیر با یک برنامه ریزی منسجم ایده های خود را با رفتار و گفتاری مناسب به افراد تفهیم می کند، انتظارات را بر می شمرد و برای رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به پتانسیل ها از افراد کمک می خواهد.

در مدیریت انگرالی به همه افراد بهاء داده می شود.

مدیریت انگرالی در حقیقت یکی از مفاهیم اصلی بحث در حیطه فناوری اطلاعات می باشد که از طریق داده ها، یکپارچه سازی مفروضات، رویدادها و فرآینها به اهداف تعیین شده در این رشته از علم نزدیک است.

معایب مدیریت یکپارچه سازی یا انتگرالی:

·         مهارت و تجربه ی زیادی لازم دارد؛

·         دانش روانشناختی و جامعه شناسی بالایی را مطلبد؛

·         نیاز به صبر، درایت، اراده و پشتکار بالای دارد.

منبع:

محمدی، فاطمه. تئوریها و استعاره های مدیریت در هزاره سوم.