X
تبلیغات
زولا

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

اصطلاحات کلیدی رهبری

1.      رهبری                         (Leadership)

نفوذ در کارکنان جهت پیگیری داوطلبانه اهداف سازمانی.

2.      خصوصیت رهبر            (Leader Trait)

ویژگی‌های شخصی که باعث تمایز رهبران از پیروان می شود.

3.      رهبر ممتاز                    (Super Leadership)

شخصی که دیگران را ترغیب به هدایت خودشان می کند.

4.      رهبری خدمتگذار           (Servant- Leadership)

این نوع رهبری بیش تر، سعی دارد به دیگران خدمت کند تا خود.

5.       رهبری کاریزماتیک         (Charismatic Leadership)

کارکنان به جای دنبال کردن منافع شخصی به پیگیری اهداف سازمانی تشویق می شوند.

ایجاد اشتیاق در دیگران، ایمان، وفاداری، افتخار، و اعتماد به خودشان از طریق قدرت توجه به خود و توسل به عاطفه.

6.      رهبری دستوری           (Directive Leadership)

به زیردستان آنچه که برای انجام دادن وظایف لازم است گفته می‌شود و زمانی بکار می رود که وظیفه دارای بی ساختاری و پیچیدگی باشد.

7.      رهبری حمایتی            (Supportive Leadership)

رهبر نیازهای زیردستان را مد نظر قرار می دهد، و به رفاه اجتماعی آنان توجه می کند و سعی می کند یک محیط کاری دوستانه ایجاد کند.

8.      رهبری تحولی          (Transformational Leadership)

توانایی الهام بخشی و انگیزش در پیروان به منظور دست یابی به نیازهایی بیش از آنچه برنامه‌ریزی شده است و برای پاداش‌های درونی است.

9.      رهبری تبادلی-مراوده ای(Transactional Leadership)

بر تعاملات میان فردی  بین کارکنان و مدیران متمرکز است. پیروان چه می خواهند یا ترجیح می دهند و به آنها کمک می کند تا به آن سطح از عملکرد که منتج به پاداش می شود و برای شان ارضاء کننده است، دست یابند.

10.  قدرت رهبر                     (Leader Power)

قدرت یا نفوذی که یک رهبر می تواند بر متغییرهایی چون عزل و نصب کارکنان، مقررات انضباطی، ارتقاء و افزایش حقوق آنان اعمال کند.

11.  تئوری مرد بزرگ             (Great Man Theory)

طبق این نظریه، ظرفیت رهبری امری ذاتی است- رهبران بزرگ زاده می شوند، ساخته نمی شوند.

12.  تئوری ناخوشایندترین همکار (Least Preferred Co-Worker(LPC)Theory)

در این توری رهبران از پرسشنامه ای استفاده می کنند ک ه از طریق آن تفکر یک شخص را با آنهای که کار می کردند را شناسایی می کند تا بدانند که آیا کمترین تمایل را برای کارکردن با آن را دوباره دارند.

13.  تئوری تبادل نظر رهبر با اعضاء (Leader-Member Exchange(LMX) Theory)

در این تئوری چنین استدلال می شود که رهبر در اثر فشار‌های زمانه می کوشد تا با گروه کوچکی از زیردستان(گروه خودمانی یا غیررسمی) یک رابطه ویژه برقرار کند. که جابجایی و غیبت در این گروه کم و رضایت در حد بالایی است.

14.  تئوری اسنادی رهبری   (Attribution Theory of Leadership)

از دیدگاه رهبری، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است که رهبری تنها چیزی است که مردم آن را به افراد نسبت می دهد.

15.  تئوری‌های موقعیتی      (Situational Theories)

این نظریه ها، بیان می‌دارند که سبک‌های رهبر باید با شرایط موجود هماهنگ باشد.

16.  تئوری مسیر-هدف         (Path-Goal Theory)

پایه و اساس این تئوری بر این قرار گرفته که وظیفه رهبر این است که پیروان و زیردستان خود را در جهت تأمین هدف‌ها یاری می‌دهد. رهبران راه را برای پیروان خود روشن و مشخص می کند و مسیر هدف‌ها را به آنها نشان می دهد.

17.  تصمیم گیری مشورتی  (Participating Decision Making)

رهبران و پیروان او در تصمیم گیری مشارکت می کنند، ایفای نقش رهبر آسان و یک سیستم ارتباطی قوی بوجود می آید.

18.  توفیق گرا                 (Achievement-Oriented)

رهبر با نشان دادن اعتقاد به توانایی زیردستان برای رسیدن به موفقیت آنان را تشویق می کند.

19.  الگوی رهبری مشارکتی(Leader-Participation Model)

این الگو بیانگر نوعی رفتار رهبری و مشارکت اعضای سازمان در تصمیم گیری است.

20.  متغییرهای اقتضائی      (Contingency Factor)

متغییرهای که بر مناسبت یک سبک رهبری تأثیر می گذارد.

21.  شبکه رهبری                 (Leadership Grid)

یک شبکه دو بعدی از دو رفتار رهبر است. بنیانگذاران آن معتقدند که سبکی را باید انتخاذ کرد توجه زیادی هم به تولید و هم به افراد داشته باشد.

22.  چشم انداز                     (Vision)

این اصطلاح به طور کلی برای توصیف کسی به کار می رود که درک روشنی از آینده و اقدامات لازم برای رسیدن موفقیت آمیز به آنجا را دارد.

23.  مراعات-ملاحضه            (Consideration)

ایجاد احترام و اعتماد دوجانبه میان پیروان.

24.  تبادل درون گروهی        (In-Group Exchange)

مشارکتی که بواسطه اعتماد، احترام و تمایل دوجانبه مشخص می شود.

25.  تبادل برون گروهی        (Out-Group Exchange)

مشارکتی که بواسطه عدم اعتماد، احترام و تمایل متقابل مشخص می شود.

26.  الگوی رهبری                (Leadership Prototype)

تصویر ذهنی از خصوصیات و رفتارهای مختص رهبران.