X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

سوالات دکتری تخصصی(Ph.D) مدیریت آموزش عالی سال 1386

سوالاتی زیر مربوط به دوره ی دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1386 می باشد. هدف از آوردن این سوالات در وبلاگم آشنایی دوستان با سوالات بود. و چون متن مربوط به درس زبان تخصصی انگلیسی زیاد بود از نوشتن آن خودداری کردم. البته باید گفت که در درس زبان انگلیسی (ضریب 3)، از داوطلبین فقط ترجمه متون انگلیسی به فارسی خواسته می شود. از اینرو باید توجه داشت که داوطلبین باید در حد قابل قبولی در درس زبان نمره بیاورند، چون در غیر این صورت ادرصد قبولیشان به صفر!! نزدیک می‌شود: 

سوالات درس برنامه ریزی در آموزش عالی: (ضریب 2)

1.     عوامل و نیروهای تغییر در امر برنامه ریزی در آموزش عالی کدامند؟ این عوامل و نیروها را نام برده و آثار آنرا در امر برنامه ریزی آموزش عالی تحلیل نمائید؟

2.     چگونه و با چه سازوکارهایی می توان توازن و تعادل مابین پدیده جهانی شدن، بومی شدن و انفرادی شدن در امر برنامه ریزی آموزش عالی را برقرار کرد؟ حداقل 4 سازوکار را تبیین و تحلیل نمائید؟

3.     سطوح، دامنه، متغییرهای متمایز کننده و مدل های مناسب برنامه ریزی در آموزش عالی را تبیین و تحلیل نمائید؟

سوالات درس آمار و روش تحقیق: (ضریب2)

1.     در سالهای اخیر برای ارزشیابی گروههای آموزشی از الگوی ارزشیابی درونی استفاده می شود. هدف و مراحل اجرای این الگو را شرح دهید؟

2.     ملاکهای ارزشیابی پرسشنامه را شرح دهید و نقش هر یک را در پژوهش شرح دهید؟

3.     شرطی که در پژوهش رعایت آن موجب بالا بردن قابلیت تعمیم پذیری یافته های پژوهش می شود را شرح دهید؟

4.     چنانچه قصد داشته باشیم تأثیر نمرات نوعی را در محاسبه پراکندگی یک توزیع حذف کنیم چه نوع شاخصی مناسب ترین است. این شاخص را تعریف کنید و مراحل محاسبه آنرا شرح دهید؟

5.     متغییرهای مشتبه کننده را تعریف کنید و انواع آنرا نام ببرید؟

سوالات درس نظریه های پیشرفته سازمان و مدیریت در آموزش عالی: (ضریب 3)

سوال اول:

الف: سازمانهای کلاسیک(سنتی) و سازمانهای مدرن(نوظهور) را مقایسه کنید و نقاط افتراق و اشتراک آنها را در یک جدول تنظیم کنید؟

ب:سازمانهای آموزش عالی کشور را با توجه به ویژگیهای فوق چگونه ارزیابی می کنید؟

ج: برای ارتقای آنها چه استراتژیها و ساز و کارهایی پیشنهاد می کنید؟

سوال دوم: از نظریه های هوش چندگانه چگونه می توان در نظام مدیریت آموزش عالی بهره برد؟ تحلیل خود را در یک جدول تنظیم کنید؟

سوال سوم:

الف: فرهنگ سازمانی سنتی و نوظهور را از نظر تئوریکی مقایسه کنید؟

ب: برای گذر از فرهنگ سنتی به فرهنگ نوظهور در دانشگاهها چه سازوکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

سوالات درس فلسفه مدیریت آموزش عالی: (ضریب 1)

1.     نقش هر یک از مباحث متافیزیک و معرفت شناسی مکاتب فلسفی ایده آلیسم و پراگماتیسم را در تعیین رسالت، هدفها، و روشهای آموزش آموزش عالی را تحلیل نمائید؟

2.     تأثیر بینش فلسفی مدیران آموزش عالی را در مواجه با مسایل منابع انسانی و اداری را تحلیل کنید؟

3.     نقش تفکر فلسفی در تعیین عناوین و موضوعهای پژوهشی در آموزش عالی را تحلیل کنید؟

سوالات درس تحلیل رفتار سازمانی و روابط انسانی در آموزش عالی: (ضریب 1)

1.     چگونه می توان رفتارهای سازمانی موثر و کارآمد را در یک موسسه آموزش عالی تشخیص داد؟ روشهای ارزیابی خود را در این زمینه تبیین و تشریح نمائید؟

2.     یک دانشگاه معنوی(اسلامی) چیست؟

(1-2)- چه تفاوتهائی و چه تشابهاتی میان این نوع دانشگاه و دانشگاههای معمول، از نظر ساختار روابط انسانی، وجود دارد؟

(2-2)- با چه سازوکارهایی(مکانیزمهایی) می توان روابط انسانی در دانشگاههای معمول را در جهت ایجاد یک دانشگاه معنوی (اسلامی) تغییر داد؟