X
تبلیغات
زولا

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

انواع خطاها در ارزشیابی

1.     تمایل حد وسط: معلم در این نوع ارزشیابی تمامی دانش آموزان را در در حد متوسط و میانی می پندارد و معمولاً نمرات دانش آموزان نزدیک به یکدیگر می باشد.

2.     متفاوت با من: معلم تمایلات و خصوصیات خود را معیار قرار داده، به این معنا که دانش آموزانی که دارای رفتارها و خصوصیاتی مشابه و یا متفاوت با رفتارهای معلم دارند، نمرات بهتر و یا ضعیف تری دریافت می کنند.

3.     تأثیر هاله ای: در این نوع خطا ارزشیاب یک ویژگی دانش آموز را به سایر ویژگی های او تعمیم می دهد. مثلاً اگر دانش آموز منضبط نباشد این ویژگی را در نمره نیز منعکس می کند.

4.     تأثیر اولیه: تمایل به ارزیابی افراد بر اساس تأثیر انجام شده در برخورد اول و نه بر اساس تحلیل عملکرد وی در طول دوره ارزشیابی. در خیلی مواقع اولین برخورد تصوری را در ذهن ارزشیاب ایجاد می کند که در نتیجه ارزشیابی تأثیر می گذارد.

5.     خطای آسان گیری: تمایل به ارزیابی دانش آموزان در سطح خوب و عالی. در چنین مواقعی معلمان تمایل دارند نمرات خوبی به دانش آموزان بدهند.

6.     خطای فرد به فرد: تمایل به مقایسه دانش آموزان با همدیگر به جای مقایسه تک تک آنها بر اساس معیارهای مشخص کاری.

7.     خطای تازه نگری: تمایل به انجام عمل ارزیابی بر اساس آخرین رفتارهای مشاهده شده و نه بر اساس ارزیابی کل رفتارهای فرد در طول مدت ارزیابی. مثلاً اگر دانش آموزی در تمام جلسات درسی آماده و حاضر در کلاس باشد ولی بدلیل 2 جلسه غیبت در جلسات آخر نمره کم دریافت می کند، معلم رفتار اخیر دانش آموز را مد نظر قرار داده است.

8.     مثل من: تمایل به ارزیابی کسانی که بیشتر به فرد ارزیاب ارزیاب در سطح عالی شبیه هستند. گاهی معلمان به دانش آموزانی که شباهت زیادی از جهات مختلف دارند نمره بهتری می دهند.

9.     مجموع پاسخ ها: تمایل به ارزیابی افراد در مورد تمام خصوصیات به طور یکسان به جای اینکه خصوصیات آنها بطور تک تک مورد ارزیابی و درجه بندی قرار گیرند. گاهی معلمان چون شاگرد اکثر تکالیفش را بخوبی انجام می دهند نقاط ضعفشان را نادیده می گیرند و به آنها نمرات خوبی میدهند.

10. تأثیر اضافی: تمایل به ارزیابی افراد بر اساس ارزیابی های گذشته آنها به جای کارکرد فعلی آنها.

11. خطای مربوط به سخت گیری: تمایل به سخت گیری بیش از حد در ارزیابی دانش آموزان. گاهی معلمان بدون هیچ گونه نرمش و یا ترفیقی از دانش آموزان ارزشیابی به عمل می اورد.