X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

تفاوت اصلیِ آماراستنباطی با آمار توصیفی

در آمار توصیفی اولین قدم سازمان دادن به داده ها و مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است. و در اینجا ما فقط شکل داده ها را عوض می کنیم [ از طریق طبقه بندی، میانگین گیری، ساختن نمودار و ...]. اما آنچه مهم است این است که ماهیت داده ها عوض نمی شود. اما در آمار استنباطی علاوه بر اینکه شکل داده هایمان تغییر می کند ماهیت آنها نیز تقریباً عوض می شود.

آمار توصیفی با اغماض شبیه مخلوط کردن است. مثلاً در مخلوط کردن آهن و گوگرد ظاهر آنها تغییر می کند اما ماهیت آنها تغییر نکرده و به راحتی می توان آنها را با استفاده از یک آهن ربا از هم جدا کرد. اما آمار استنباطی با اغماض شبیه عملی در شیمی به نام ترکیب است. مثلاً وقتی آهن و گوگرد را حرارت می دهیم ماهیت آنها تغییر می کند و دیگر قادر به بازگردادن آنها به حالت اولیه نیستیم.