X
تبلیغات
رایتل

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

منابع مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی مقطع دکتری

 منابع مدیریت آموزش عالی (دانشگاه آزاد):

1.      کلیه فصل نامه های آموزش عالی کشور بویژه فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

2.      کلیه کتب مربوط به تئوریها و سازمانها بویژه تئوریهای مطروحه از 1990 لغایت 2012.

3.      کلیه کتب مربط به آمار و روش تحقیق.

4.      دایرةالمعارف آموزش عالی دو جلد به زبان فارسی.

5.      کلیه کتب مربوط به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک موجود در کشور.

6.      کلیه کتب مربوط به رفتار  و روابط انسانی در آموزش عالی.

7.      منابع شبکه های اینترنتی آموزش عالی ( فرهنگ نتو کراسی در آموزش عالی).

8.      مجلات و منابع تخصصی به روز آموزش عالی جهان:

 • The Review of Higher Education Innovative Higher Education.
 • Higher Education Abstracts .
 •  Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational planning.
 • The Journal of Higher Education.
 • The Encyclopedia of Higher Education.
 • Virtual Higher Education. 


منابع دکتری رشته مدیریت آموزشی و حتی سوالات آن با مدیریت آموزش عالی (دانشگاه آزاد) بسیار مشابه می‌باشد. به عنوان مثال یکی از سوالات دکتری 88 مدیریت آموزشی پیرامون تئوری های جدید سازمانی این بود که سازمان‌های یادگیرنده را با سازمان‌های گذشته با توجه به معیارهای ذیل (رهبری، نظارت و....) در یک جدول مقایسه و افتراق و تشابه آنها را بنویسید؟ که این، سوال مشابه مدیریت آموزش عالی نیز بود!! سایر سوالات نیز تا حد زیادی مشابه به هم می‌باشد.... 

منابع مدیریت آموزشی (دانشگاه آزاد): 

 1. کلیه فصلنامه‌های مرتبط با مدیریت آموزشی(ف تعلیم و تربیت،  ف مدیریت آموزشی...)؛ 
 2. کلیه کتب مربوط به تئوریها و سازمانها بویژه تئوریهای مطروحه از 1990 لغایت  2012؛ 
 3. کلیه کتب مربط به آمار و روش تحقیق؛ 
 4. دایرةالمعارف مدیریت آموزشی یک جلد به زبان فارسی؛ 
 5. کلیه کتب مربوط به فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت؛ 
 6. کلیه کتب مربوط به رفتار  و روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی؛ 
 7. مجلات و منابع تخصصی به روز مدیریت آموزشی جهان:  
 • The journal of Educational Management 
 • Educational management:Emerald 
 • Virtual Education Management 
 • The Encyclopedia of Educational Management